Varukorgen 0 varor, 0 kr
0227 - 29 29 0
-> kontakta oss
Mina Sidor
-> logga in
Info om KFC
-> att handla
        -> fraktinformation
www.kfc.se | marknadens bredaste utbud inom visuell kommunikation
 2.3.0 

Reklamation

- Reklamationer, Returer, Transportskador mm Ring 0227 29290

Reklamation
För att åberopa att vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall köparen fotografera skadan och reklamera till KFC AB senast 7 dagar från fakturadatum. Därefter returnera varan efter att KfC meddela RETURNUMMER / REKLAMATIONSNUMMER att märka godset med.

Köparen skall ankomstkontrollera gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig KFC AB rätten att i förhållande till köparen avgöra om felet skall avhjälpas. Vid reklamation skall kund kontakta KFC AB:s på telefon 0227 2929 0, via e-post till order(a)kfc.se, och meddela reklamationensorsak samt sända foto. KfC meddelar sen ett returnummer. Observera - erhållande av returnummer är inte likställt med godkänd reklamation.

Returnummer
Returnumret är giltigt 14 dagar under vilken tid varan skall ankommit KFC med betald returfrakt godsmärkt med KfC´s returnummer. Är frakten ej betald eller saknas returnummer mottages ej godset. Returer till KfC skall återsändas i originalförpackning samt väl förpackade i av speditörs godkänt emballage. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund.

Ansvar
Föreligger fel som KFC AB ansvarar för, åtar sig KFC AB att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

KFC AB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i Allmänna leveransvillkor.(<--Läs 2.4). KFC AB bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Återköp
För vara ur ordinarie sortimentet vars originalförpackning ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar KFC AB återköp under tio (10) dagar från fakturadatum. Varor där originalförpackningen förstörts/försvunnit, delar saknas och/eller när varan är använd - återköpes ej.

Vid återköp skall kund ersätta KFC AB:s fraktkostnader. Återköp sker till 80% av fakturerat pris.

Vid återköp skall kund kontakta KFC AB på telefon 0227 2929 0, e-post till order(a)kfc.se och uppge order och fakturanummer för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt återköp. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit KFC AB till handa.

Vid återsändandet av varan skall returfrakten till KFC AB vara betald samt skall KfC´s fakturanummer och uppgift om giltigt returnummer medfölja. Varan skall vara väl förpackad i av speditör godkänt ytteremballage. Returer som inkommer till KFC AB i kuvert eller utan godkänt ytteremballage returneras till kunden utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för återköp. Är frakten ej betald eller om returnummer eller handlingar saknas återsänds varan till kunden utan åtgärd.

Återköpet är godkänt först när KFC AB mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara av insänd i enlighet med ovanstående villkor.

Risken för varan
Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör eller KfC lastkaj vid hämtning av gods. (ex work)
<-- vänster meny. Läs 2.4 Allmänna leveransvillkor.

Transportskada
Transportskada skall på ankomstdagen anmälas till speditören. Kontrollera skador. Fota. Gör anmärkning på leveranskvitto. Ring transportören.
Därefter informera även oss. Ring 0227 2929 0 eller e-post order(a)kfc.se.

Godssökning
Vid utleverans från KfC mailas följesedelskopia samt TRAC-CONTROL nummer. Köparen kontaktar sin lokala transportör för godssökning. Transportören är ansvarig gentemot godsmottagaren.

Affärsvilllkor
Juridiskt bindande villkor anges i ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR Se vänster meny 2.4 eller https://www.kfc.se/pdf/forsaljningsvillkor-AL2011.pdf

 


<----- FLER PRODUKTER i vänster meny